Welkom op de website van Verder, een ambitieus fiscaal advieskantoor uit Utrecht.

Hoogwaardig fiscaal advies binnen bereik!?

 • Hoogwaardig fiscaal advies
 • Voor middelgrote organisaties
 • Van adviseurs met ervaring bij grote kantoren
 • Voor normale, realistische tarieven

Op deze site vindt u informatie over ons kantoor, onze focus en ons team van ervaren en enthousiaste fiscale professionals. Met ons komt u verder! Meer informatie over de dienstverlening van onze accountants vindt u hier.Liquidatie van een rechtspersoon

In de situatie dat een Nederlandse rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (B.V.) of stichting, niet meer levensvatbaar is en/of geen rendabele activiteiten uitvoert dan kan worden besloten de rechtspersoon te ontbinden en vervolgens te liquideren. Het liquideren is enkel mogelijk als de schulden en/of verplichtingen van de rechtspersoon kleiner zijn dan de bezittingen. Zijn ze groter dan de bezittingen (negatief saldo), dan zal het faillissement moeten worden aangevraagd en wikkelt een faillissementscurator de vereffening van het stichtingsvermogen af.

Is er geen of een batig saldo bij de vereffening dan schrijven de statuten veelal voor hoe te handelen. Omdat met het liquideren een aantal stappen zorgvuldig moeten worden doorlopen, komt belang toe aan het opstellen van een planning. De doorlooptijd van kan daarbij tot circa 3 maanden omvatten. Aandacht moet ten minste uitgaan naar:

 • de statutaire bepalingen;
 • de besluitvorming;
 • het samenstel en saldo van vermogensbestanddelen;
 • fiscale positie en afrekening met de Belastingdienst;
 • bestemming van een mogelijk overschot (ANBI's en steunstichtingen gaan daarbij zorgvuldig te werk);
 • benoemen van vereffenaar(s) en aanwijzen van bewaarder van de administratie;
 • uitschrijven van de rechtspersoon uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Voor meer informatie over het liquideren van een rechtspersoon, neemt u contact op met Verder Fiscaal Specialisten.

Vennootschapsbelastingplicht bij onderwijsinstellingen

De vennootschapsbelastingpositie van publieke onderwijsinstellingen is jarenlang onduidelijk geweest. Op grond van de fiscale wet- en regelgeving was veelal sprake van belasting- en aangifteplicht; in de praktijk echter werd veelal gedoogd dat geen aangiften werden ingediend of vennootschapsbelasting werd afgedragen. Private onderwijsinstellingen vielen (al dan niet gedeeltelijk) wel al lange tijd onder de reikwijdte van de vennootschapsbelasting.

Als gevolg van het wetsvoorstel 'Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen, zijn per 1 januari 2016 voortaan ook publiekrechtelijke onderwijsinstellingen in beginsel onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Lees meer...

Btw-ondernemerschap bij investering in zonnepanelen

Wie eigenaar is van een zonnepaneel en de daarmee behaalde stroom levert aan zijn energieleverancier, kwalificeert onder voorwaarden als een ondernemer voor de btw. In dat geval mag de eigenaar in beginsel kiezen voor de toepassing van een forfaitair bedrag dat hij aan btw moet berekenen.

Aanvankelijk vond de Belastingdienst dat particulieren met zonnepanelen op hun dak niet kwalificeerden voor het btw-ondernemerschap. Maar uit het zogeheten Fuchs-arrest (HvJ EU, 20 juni 2013, nr. C-219/12) bleek dat de Belastingdienst het ondernemersbegrip toch ruimer moet nemen. Lees meer...

Nieuwe lijst met fiscaal transparante samenwerkingsverbanden

De Belastingdienst heeft op 4 mei 2016 een nieuwe lijst gepubliceerd van buitenlandse samenwerkingsverbanden en rechtsvormen die transparant zijn voor de Nederlandse winstbelastingen. De nieuwe kwalificatielijst is via de website van Belastingdienst te downloaden.

Bij de fiscale beoordeling van samenwerkingsverbanden beziet de Belastingdienst de volgende criteria:

 • de eigendom bij het samenwerkingsverband;
 • de aansprakelijkheid van de participanten,
 • of sprake is van een in aandelen verdeeld kapitaal,
 • alsmede de mogelijkheid tot vrije toe- en uittreding in het samenwerkingsverband.

In de praktijk blijkt de kwalificatie in sommige landen sterk afhankelijk te zijn van de inrichting van samenwerkingsovereenkomst of statuten. De nieuwe lijst is daarom indicatief van aard....

Berichten

Parkeerinstructie


Copyright 2016 - Verder Fiscaal Specialisten

Verder Fiscaal Specialisten B.V.
Herculeslaan 24
3584 AB Utrecht
Postbus 85326, 3508 AH Utrecht
T: +31 [0] 30 20 800 60
E: info@verderfiscaal.nl


Social venturing Openbare bibliotheek Verschijningsvormen stichting Normaal vermogensbeheer